Posted on

Dobro vedeti: plačilo za delo

Dobro je vedeti: plačilo za delo

Vse, kar potrebujete vedeti o pravičnem plačilu za delo. Vsakemu delavcu pripada vsaj minimalna mesečna plača in tudi nekateri dodatki. Nekateri pomembnejši dodatki so odvisno od kolektivnih pogodb, ki jih delavci izbojujejo s sindikalnim bojem.

Vsaki osebi, ki je v delovnem razmerju, pripada plačilo za opravljeno delo. Pri tem mora delodajalec upoštevati zakonsko določeno minimalno plačo, ki trenutno znaša 886,63 evra, od 1. 1. 2020 pa bo znašala 940,58 evra za polni delovni čas. Velja opozoriti, da je pogodbeno določena plača – osnovna bruto plača – zaposlenega lahko pod minimalno plačo, vendar mora v tem primeru delodajalec (in ne država, kot nekateri zmotno mislijo) zaposlenemu izplačati dodatek do minimalne plače.

Trenutno se v osnovo za minimalno plačo vštevajo vsi dodatki razen tistih za nadurno delo, nočno delo, delo v nedeljo in na praznike ter delo na dela proste dneve. Od januarja 2020 pa bodo iz minimalne plače bodo izvzeti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Prav tako bosta izvzeta del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Plačilo za delo zaposlenega je sestavljeno iz več elementov:

Osnovna plača je fiksna, določena v pogodbi o zaposlitvi ali aneksu k pogodbi in se določi glede na zahtevnost dela, izobrazbo, zahtevane izkušnje ipd. 

  • Dodatek za delovno uspešnost in poslovno uspešnost ni nujno sestavni del plače. Zaposleni ga prejema le, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi, aneksu, internih pravilnikih ali kolektivni pogodbi. Tudi če ta dodatek pripada na delovno mesto, ni rečeno, da ga zaposleni dejansko prejme. Prav tako ni fiksna višina tega dodatka. Odvisen je od uspešnosti zaposlenega oziroma podjetja kot celote; če podjetje dosega nadpovprečne rezultate, se lahko odloči izplačati dodatek za poslovno uspešnost (navadno enkrat na leto, lahko pa tudi na kvartale oz. po želji), dodatek na delovno uspešnost pa prejme zaposleni, ki na primer presega normo, dosega nadpovprečne prodajne rezultate in podobno.
  • Dodatki za posebne pogoje dela pripadajo iz naslova “neklasične” razporeditve delovnega časa, torej so namenjeni zaposlenim, ki delajo v več kot eni izmeni. Po Zakonu o delovnih razmerjih vsem zaposlenim, ki delajo v izmenah, pripadajo dodatki za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve. 

Poleg navedenih zakonsko določenih dodatkov so lahko s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi določeni tudi drugi dodatki iz naslova “neklasične” razporeditve delovnega časa, na primer dodatek za popoldansko delo ali delo v turnusu. 

Prav tako se zaposlenim izplačujejo dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Ti dodatki niso zakonsko določeni, jih pa določajo kolektivne pogodbe in interni pravilniki podjetij. Primer takih dodatkov so dodatki za delo na visokih / nizkih temperaturah, delo na prostem (izpostavljenost neugodnim vremenskim dejavnikom), delo v velikem hrupu, delo s kemikalijami, delo, pri katerem obstaja velika možnost nesreč itd.

Dodatki za posebne pogoje dela pripadajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Ker višina dodatkov ni zakonsko določena, jo določajo kolektivne pogodbe, navadno v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke (npr. nedeljsko delo je plačano 50 % več od običajne urne postavke). Lahko so določeni tudi v nominalnem znesku, vendar je to v praksi bolj redko.

  • Dodatek za delovno dobo prav tako ni fiksno določen z zakonom, ampak ga določajo kolektivne pogodbe, v veliki večini primerov pa znaša 0,5 % od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe.

Kot vidimo iz zgoraj napisanega, zakoni pravzaprav določajo le  višino minimalne plače, večino ostalih elementov plačila za delo pa prepuščajo kolektivnim pogodbam. Zato je za delavce izjemnega pomena, da si s skupnimi močmi izborijo kar najbolj ugodne pogoje in pošteno plačilo za opravljeno delo.